Màster en Direcció d'Empreses Industrials

Aquest programa de màster té com a objectiu consolidar les capacitats dels graduats i de les graduades de l'àmbit industrial perquè exerceixin amb eficiència i eficàcia càrrecs directius en l'àrea de l'organització industrial

Assignatura Crèdits Caràcter

Tècniques de direcció d'empreses

10 ECTS

Obligatòria

Direcció d’operacions

10 ECTS

Obligatòria

Estratègies de direcció d'empreses

10 ECTS

Obligatòria

Tècniques d’organització industrial avançada

15 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Impulsar, planificar, coordinar, elaborar, avaluar i dirigir l'execució de projectes d'organització i planificació d'operacions industrials (aprovisionament, logística, producció, etc.).
- Gestionar òptimament els recursos materials, econòmics i humans de l'àmbit d'organització industrial de l'empresa.
- Prendre decisions dins l'àmbit d'organització industrial, assumint la iniciativa en l'anàlisi de situacions complexes, de canvi permanent i d'àmbit global, i la responsabilitat de determinar els recursos d'acció més adequats.
- Modelar, simular i gestionar els processos productius de la indústria.
- Entendre i avaluar els indicadors comptables, financers, i de l'estat dels actius intangibles, així com interpretar el pla de màrqueting, la conjuntura econòmica global, i l'entorn jurídic (mercantil, laboral i fiscal) de l'empresa industrial, per poder contribuir a definir els vectors estratègics de creixement de l'empresa.
- Exercir l'activitat professional amb un compromís clar de qualitat.
- Liderar dins l'empresa equips pluridisciplinaris.
- Definir i implementar els objectius estratègics de la seva àrea de competència de manera alineada amb l'estratègia i els valors de l'empresa.
- Col·laborar a millorar el desenvolupament i implantació d'idees estratègiques que persegueixen noves oportunitats de negoci des de l'àrea d'organització industrial, i tot això promovent una cultura d'innovació.

Competències transversals

- Comunicació verbal, escrita i en anglès. Comunicar per escrit i oralment de manera efectiva i adequada a l'audiència en català, castellà i anglès.
- Aprendre nous coneixements i tècniques de forma autònoma al llarg de tota la vida professional.
- Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional.
- Resoldre problemes amb raonament crític, amb iniciativa, pressa de decisions i creativitat.
- Assumir la responsabilitat ètica i els condicionants econòmics, mediambientals, socials, legals, de prevenció i de sostenibilitat en l'exercici professional.

Títol que s'obté

Màster en Direcció d'Empreses Industrials

Vols rebre més informació?