Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional (Semipresencial)

Les empreses i les institucions requereixen avui més que mai experts en comunicació capaços d'articular estratègies que generin una reputació corporativa positiva i una relació de confiança amb els seus públics d'interès

Continguts

El Màster en Direcció i Planificació de la Comunicació Institucional i Empresarial s'estructura en 5 grans mòduls.
Les assignatures següents s'imparteixen en els tres primers mòduls (1-3):
Introducció a la Direcció de Comunicació; El director de Comunicació; Comunicació intitucional i corporativa; Reputació corporativa i mètriques; Comunicació Interna; Comunicació de crisi; Planificació estratègica del màrqueting; Comunicació en relacions institucionals; Comunicació interactiva; Recerca en comunicació; Branding: comunicació de marca; Habilitats directives; Responsabilitat Social Corporativa;
El quart mòdul desenvolupa el Curs d'Especialització en Planificació Estratègica de la Comunicació Integral, en modalitat presencial.
En el cinquè mòdul es realitza el Treball Final de Màster.

Assignatura Crèdits Caràcter

La direcció de comunicació

15 ECTS

Obligatòria

Gestió dels valors intangibles

12 ECTS

Obligatòria

Estratègies de comunicació de màrqueting integral i aplicació de noves tecnologies en la comunicación de les organitzacions

12 ECTS

Obligatòria

Planificació estratégica de la comunicació integral

6 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de Màster

15 ECTS

Obligatòria

Programes relacionats

Curs en Planificació Estratègica de la Comunicació Integral

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Gestionar amb eficiència la comunicació de les organitzacions en general.
- Adquirir responsabilitat executiva.
- Desenvolupar habilitats directives.
- Generar eficiència comunicativa en els discursos orals, escrits.
- Sabe gestionar l'administració pressupostària d'un departament de comunicació.
- Realitzar la planificació estratègica de la comunicació empresarial i institucional.
- Establir habilitats i criteris en l'aplicació de les diferents tècniques de comunicació empresarial.
- Desenvolupar capacitat de gestió dels actius intangibles.
- Adquirir capacitat de relació amb els públics d'interès (stakeholders).

Competències transversals

- Generar actituds ètiques i de responsabilitat en l'exercici de la professió.
- Conèixer, planificar i implementar estratègies de recerca i innovació (R+D).
- Estructurar i gestionar el treball en equip.
- Promocionar l'aprenentatge autònom i continu.
- Desenvolupar aptituds per a la gestió i el lideratge.
- Adquirir capacitat empàtica en les relacions humanes.
- Fomentar habilitats en les relacions interpersonals.
- Gestionar eficientment el coneixement.
- Ser creatius en la resolució de problemes.
- Desenvolupar capacitat d'anàlisi i síntesi.
- Adquirir coneixement en el maneig de les TIC (noves tecnologies d'informació i la comunicació).
- Treballar el domini del llenguatge oral i escrit: expressió i comprensió.
- Generar capacitat per treballar en contextos interculturals.

Títol que s'obté

Màster en Direcció de Comunicació Empresarial i Institucional

Vols rebre més informació?