Màster en Disseny d'Espais: User Experience

Aprèn a dissenyar des d'una dimensió emocional, sensitiva i perceptiva, amb una dedicació específica a la generació d'experiències

Continguts

MÀSTER EN DISSENY D’ESPAIS: USER EXPERIENCE

DIPLOMA DE POSTGRAU EN PERCEPCIÓ I REPRESENTACIÓ D’ESPAIS EXPERIENCIALS

MÒDUL 1 – EMOCIÓ I PERCEPCIÓ EN L’ESPAI
De la idea al concepte d’experiències.
Evolució de la percepció de l’espai: ss. XIX-XXI.
Les “preexistèncias ambientals”. Vincle entre usuari i lloc.

MÒDUL 2 – DESIGN THINKING APLICAT A L’ESPAI
Optimització de les eines avançades de representació.
Fotografia de l’espai. Visualització de l’experiència
Gràfica aplicada a l’espai. Comunicació de la identitat del projecte.

MÒDUL 3 – TÈCNIQUES EN EL DISSENY D’ESPAIS
Sostenibilitat i disseny biofílic. Naturalesa i nous materials.
Il·luminació. Repercussió de la llum en la percepció de l’espai.
Accessibilitat. Generació d’experiència a través de l’ergonomia.


DIPLOMA DE POSTGRAU EN DISSENY D’ESPAIS EXPERIENCIALS

MÒDUL 4 – L’EXPERIÈNCIA COM A CREADORA D’IDENTITAT
Cultural Spaces. Disseny d’espais de coneixement.
Waiting Areas. Sinergies entre espai i temps.
Residential Design. L’experiència del client en l’espai privat.

MÒDUL 5 – PRESTACIÓ DE SERVEIS COMERCIALS
Retail Design. L’usuari com a subjecte del procés de venta.
Feeding Design. Espais de restauración.
Leisure Design. La vivència de l’oci en l’espai.

MÒDUL 6 - ENTORN FORMATIU I PROFESSIONAL Educational Spaces. Desenvolupament d’espais educatius.
Work Spaces. Treballar en armonia.
Health and Wellbeing Design. Generació de benestar a través de l’experiència.

MÒDUL 7 – Treball Final de Màster (TFM)

Assignatura Crèdits Caràcter

Emoció i Percepció en l'Espai

10 ECTS

Obligatòria

Design Thinking Aplicat a l'Espai

10 ECTS

Obligatòria

Tècniques en el Disseny d'Espais

10 ECTS

Obligatòria

L'Experiència com a Creadora d'Identitat

10 ECTS

Obligatòria

Prestació de Serveis Comercials

10 ECTS

Obligatòria

Entorn Formatiu i Professional

10 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Treball Final de Màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball Final de Màster

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster en Disseny d'Espais es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular-se al màster sencer
- Matricular-se a la diplomatura de postgrau en Percepció i Representació d’Espais Experiencials i a la diplomatura de postgrau Disseny d’Espais Experiencials per separat, i un cop superades, matricular-se al treball final de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Disseny d'Espais Experiencials
Postgrau en Percepció i Representació d'Espais Experiencials

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Analitzar l'entorn i conèixer el context històric i social del projecte de disseny d'interiors.
- Conèixer les necessitats ergonòmiques i espacials del projecte de disseny d'interiors.
- Organitzar els espais en funció de les necessitats funcionals de cada projecte en particular.
- Representar idees de projecte de manera gràfica tècnica normalitzada.
- Conèixer i resoldre les necessitats de l'usuari a través de les metodologies projectuals.
- Integrar coneixements teòrics, culturals i tècnics en la resolució de projectes de disseny d'interiors.
- Conèixer les característiques tècniques, econòmiques i estètiques dels materials disponibles.
- Comunicar gràficament de manera clara i intel·ligible el resultat del projecte d'interiors per a la seva presentació pública.
- Conèixer els criteris de la seva investigació relatius al disseny d'interiors i assolir els objectius de la mateixa.
- Presentació i defensa davant d'un tribunal universitari d'un Treball Final de Màster, consistenten un exercici d'integració dels continguts formatius i les competències adquirides.

Competències transversals

- Capacitat d'anàlisi i síntesi, dotant d'eficàcia la presa de decisions.
L'assoliment d'aquesta competència implica ser capaç de reunir, analitzar i sintetitzar dades rellevants, amb la finalitat de prendre decisions que impliquin resoldre els problemes plantejats o la detecció dels mateixos, ja siguin de tarannà teòric o pràctic, amb la finalitat última de transmetre les conclusions obtingudes.
- Capacitat de treball en equips interdisciplinaris, capacitat de negociació i de consens.
L'assoliment d'aquesta competència implica ser capaç d'integrar-se en organitzacions i equips de treball, així com liderar-los, ser capaç de negociar, gestionar i intervenir en l'assumpció d'acords des de l'objectiu d'aconseguir la solució més justa i convenient als objectius proposats, contribuint de forma assertiva i respectuosa a la delimitació, planificació i desenvolupament dels objectius proposats.
- Capacitat d'investigar i relacionar les diverses àrees de coneixement que conflueixen en
la pràctica professional.
L'assoliment d'aquesta competència implica l'adquisició d'una visió global tant dels problemes com de les solucions, i la possibilitat i capacitat de relacionar coneixements diversos que condueixin a les solucions més eficients i eficaces a temes complexos. Els professionals requerits en una societat com l'actual han d’assumir necessàriament la complexitat dels canvis i, per tant, la consideració de les múltiples variables que conformen les solucions òptimes.
-Capacitat d'autoaprenentatge, responsabilitat del propi aprenentatge. Compromís amb
l'excel·lència.
L'assoliment d'aquesta competència implica ser capaç de dissenyar un pla de treball així com assolir la seva culminació en el temps previst, amb constància i flexibilitat, anticipant i superant les dificultats que es presentin en el seu desenvolupament i integrant les modificacions que s'exigeixin al procés de desenvolupament,de manera professional i qualificada.
- Capacitatd'adaptar-se als canvis tecnològics. Sensibilitat davant la necessitat de l'actualització de coneixements. Adaptació a situacions noves.
L'assoliment d'aquesta competència implica ser conscient de la realitat actual i dels reptes que es plantegen, assumint els canvis com una constant, assumint la necessitat de l'aprenentatge continu al llarg de la vida i la necessària adaptació a l'entorn professional que varia de forma ràpida i constant.
-Consciència ètica i professional. Respecte actiu, tant a persones com cap al medi
ambient. Ètica professional. Actitud per proposar solucions sensibles a les necessitats socials i valorar el seu impacte.
L'assoliment d'aquesta competència implica tenir una actitud de recerca de la veritat des de diferents ordres de coneixement, sobre la naturalesa humana i de la dignitat de les persones comú a tots els homes i dones, amb una particular atenció a les implicacions ètiques i morals. Respecte i conscienciació en el manteniment de condicions sostenibles de vida, amb especial èmfasi en els aspectes mediambientals.
- Tenir criteris fundats i rigorosos sobre la societat i la cultura actuals.
L'assoliment d'aquesta competència implica adquirir criteris que permetin comprendre i valorar la societat i la cultura actuals, fonamentats en la consideració rigorosa de la realitat present i de les seves arrels històriques, que permetin després participar de manera responsable en la vida social.
- Ser capaç de comprendre i sintetitzar proposicions complexes, amb sentit crític, en el
context en el qual es presenten.
L'assoliment d'aquesta competència implica ser capaç de definir, distingir i relacionar tant els conceptes bàsics com les premisses sobre les quals es construeix l'exposició de qualsevol argument, així com d'enunciar i fonamentar el seu contingut de forma sintètica i crítica, en el context científic, polític, mediàtic, organitzacional, etc., en què es presenten.

Títol que s'obté

Màster en Disseny d'Espais: User Experience

Vols rebre més informació?