Màster en Disseny Gràfic

Coneix totes les especificitats del disseny per a la conceptualització, planificació, gestió de recursos i direcció de projectes de disseny gràfic imprès i digital

Mòdul 1. DP Disseny d'Elements Gràfics

Assignatura Crèdits Caràcter

Recursos de disseny gràfic

10 ECTS

Obligatòria

Gestió i producció en el procés de disseny gràfic

10 ECTS

Obligatòria

Projectes de disseny gràfic

10 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. DP Disseny Web

Assignatura Crèdits Caràcter

Recursos pel disseny web

10 ECTS

Obligatòria

Processos pel disseny web

10 ECTS

Obligatòria

Projectes de disseny digital

10 ECTS

Obligatòria

Mòdul 3. Treball Fi de Màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball final de màster

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster en Disseny Gràfic es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular-se al màster sencer
- Matricular-se a la diplomatura de postgrau en Disseny d'Elements Gràfics (2430) i a la diplomatura de postgrau en Disseny Web (2431) per separat, i un cop superades, matricular-se al treball final de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Disseny d'Elements Gràfics
Postgrau en Disseny Web

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Demostrar coneixements de l'entorn digital i fer ús de les eines de creació i producció que li són pròpies.
- Avaluar usos i programar funcions per a la concepció i formalització de projectes de disseny gràfic.
- Utilitzar amb criteris especialitzats l'arquitectura de la lletra i les diferents famílies tipogràfiques dels alfabets llatins.
- Estructurar i jerarquitzar gràficament la informació verbal.
- Analitzar les comunicacions gràfiques per detectar problemes de disseny gràfic,aportar solucions alternatives i avaluar la seva viabilitat social, tecnològica i econòmica.
- Planificar, organitzar, gestionar i administrar el desenvolupament de projectes de disseny gràfic, tant en el marc del treball professional autònom com en el de les organitzacions empresarials o institucionals.
- Exposar i raonar, de forma oral i escrita, els resultats i els processos de treball de projectes de disseny gràfic propis.
- Interpretar i valorar críticament productes finals i projectes de disseny gràfic tant propis com aliens.
- Demostrar que compren el funcionament de l'entorn econòmic, empresarial i institucional en el qual es contracten i desenvolupen professionalment els projectes i les activitats del disseny gràfic.

Competències transversals

- Dominar el mitjà informàtic i les tecnologies digitals.
- Capacitat resolutiva i de presa de decisions.
- Motivació per la qualitat, tant en els plantejaments conceptuals i argumentals, com en la resolució formal i en els detalls de l'acabat final d'un projecte de disseny.
- Capacitat d'adaptació a l'entorn professional nacional e internacional i, en particular, als canvis tecnològics, socials i econòmics que es van produint.
- Valorar i fomentar l'ús social de la comunicació amb atenció especial a l'accessibilitat per a grups d'usuaris i receptors diferents.
- Demostrar que posseeix valors i principis deontològics propis de la professió.
- Demostrar que coneix els fenòmens innovadors i els nous llenguatges y propostes culturals.

Títol que s'obté

Màster en Disseny Gràfic

Vols rebre més informació?