Assignatura Crèdits Caràcter

Bases d'integració del dret animal en una societat globalitzada. Anàlisi comparada en animals, dret i societat

15 ECTS

Obligatòria

Aplicació del dret i legislació estatal. Disseny i gestió d'un model d'aplicació professional del dret animal

10 ECTS

Obligatòria

Els Animals en el dret positiu. Reptes i solucions

15 ECTS

Obligatòria

Nous models d'integració del dret del benestar animal en la societat global

10 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Comprendre l'estudi dels animals des d'una perspectiva jurídica i social globalitzada.
- Obtenir una orientació profunda, comprensiva i integrada del dret dels animals i de la seva aplicació.
- Transformar l'estudi de la protecció jurídica dels animals, en un instrument de professionalització i de servei a la societat, amb els coneixements, habilitats i experiència necessaris per poder fer un impacte immediat i positiu des d'aquesta branca del dret.
- Entendre les possibilitats i limitacions de l'aplicació del dret animal en un context tecnològic.
- Oferir els instruments teòrics i pràctics, necessaris per una gestió eficaç del benestar animal.
- Dissenyar i gestionar projectes de protecció, enforçament i desenvolupament del dret animal.
- Liderar el treball de comunitats, nuclis, equips i departaments que treballen o s'interessen per la millora del benestar animal.
- Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i crítica per assolir un discurs propi, adreçat a l'exercici d'una professió lligada al benestar animal i de transmissió dels coneixements adquirits.

Competències transversals

- Estimular la comprensió dinàmica de conceptes i nocions multilevel
- Organitzar i sistematitzar fons d'informació jurídica i social
- Aprenentatge autònom i treball en equip
- Capacitat per a integrar dades teòriques de diferents camps del coneixement a un projecte pràctic
- Desenvolupament del raonament jurídic en un context aplicat
- Integrar coneixements i pràctiques en un context social globalitzat

Títol que s'obté

Màster en Dret Animal i Societat (Animal Law and Society)

Vols rebre més informació?