Continguts

El pla d'estudis inclou un programa teòric, una amplia pràctica clínica, sessions clíniques i seminaris, formació pràctica en tècniques específiques de l'especialitat, i la realització d'un treball d'investigació.

Assignatura Crèdits Caràcter

Fisiologia i patologia endocrina

15 ECTS

Obligatòria

Alteracions del metabolisme

9 ECTS

Obligatòria

Atenció a pacients hospitalitzats i ambulatoris amb patologia hipotalamo-hipofisaria, tiroïdea, suprarrenal i anomalies de la diferenciació sexual

15 ECTS

Obligatòria

Atenció a pacients hospitalitzats i ambulatoris amb patologia del metabolisme fosfocàlcic, hidroelectrolític, lipídic, aminoàcidic i hidrats de carboni

15 ECTS

Obligatòria

Atenció a pacients hospitalitzats i ambulatoris amb patologia del creixement

10 ECTS

Obligatòria

Nutrició en pediatria

6 ECTS

Obligatòria

Atenció a pacients hospitalitzats i ambulatoris amb patologia nutricional: obesitat i trastorns de la conducta alimentaria

15 ECTS

Obligatòria

Treball fi de màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer els processos fisiològics i patològics de regulació del sistema endocrinològic.

- Demostrar habilitats clíniques de diagnòstic i tractament.

- Demostrar habilitats de comunicació amb el pacient i familiars.

- Demostrar habilitats de presentació i discussió de casos clínics i de comunicació en congressos científics.

- Realitzar les tasques administratives necessàries per organitzar la pràctica de la medicina pediàtrica endocrinològica i participar en activitats docents de forma regular

- Realitzar un programa personal d'investigació i publicacions.

- Treballar en una unitat especialitzada de tercer nivell, demostrant ser expert en el tractament de totes les malalties cròniques i agudes endocrinològiques.

- Proporcionar assistència mèdica i respondre a les consultes d'altres subespecialitats pediàtriques.

Competències transversals

- Aplicar el raonament crític i adquirir capacitat per a la solució de problemes.

- Capacitat de recollir informació i de comunicar, oralment i per escrit, dades científiques.

- Capacitat de docència i de divulgació dels coneixements al seu entorn social.

- Capacitat de treballar en equip i d'interacció i transferència amb el seu entorn productiu.

- Estar al dia sobre els coneixements dins de la comunitat científica internacional.

- Respectar l'ètica i la integritat intel.lectual.

Títol que s'obté

Màster en Endocrinologia Pediàtrica

Vols rebre més informació?