Assignatura Crèdits Caràcter

Estrabisme: fonaments d'estrabologia

10 ECTS

Obligatòria

Estrabismes infantils

15 ECTS

Obligatòria

Estrabismes de l'adult i estrabisme secundari a cirurgia ocular

10 ECTS

Obligatòria

Oftalmologia pediàtrica

15 ECTS

Obligatòria

Patologia retiniana en edat pediàtrica

10 ECTS

Obligatòria

Neuroftalmologia infantil. Patologia palpebral i via llagrimal i associada a la malaltia sistèmica

10 ECTS

Obligatòria

Treball fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Adquirir el coneixements per diagnosticar estrabisme essencial del adult, estrabisme en pacients tiroideos, d'inici infantil, i secundari a cirurgia oftàlmica. Reconèixer els seus estats evolutius des de el punt de vista clínic.

- Diagnosticar i tractar paràlisis de la musculatura extraocular. Tractaments mèdics i quirúrgics. Reconèixer els seus estats evolutius des de el punt de vista clínic.

- Diagnosticar i tractar ambliopia. Tractaments mèdics i quirúrgics. Reconèixer els seus estats evolutius des de el punt de vista clínic.

- Diagnosticar i tractar patologies retinianes infantils, tractaments mèdics i quirúrgics. Reconèixer els seus estats evolutius des de el punt de vista clínic.

- Diagnosticar i tractar patologies de les vies llagrimalls, patologies palpebrals .

- Tractaments mèdics i quirúrgics. Reconèixer els seus estats evolutius des de el punt de vista clínic.

- Diagnosticar i tractar cataractes congènites. Tractaments mèdics i quirúrgics. Reconèixer els seus estats evolutius des de el punt de vista clínic

- Adquirir coneixements de patologia ocular associada a malaltia sistèmica: afectació oftalmològica en les diferents malalties sistèmiques.

- Adquirir coneixements de neurooftalmologia infantil: actitud davant la papil esborrada en el nen, paràlisi de parells cranials.

- Adquirir coneixements en el desenvolupament d'estudis clínics i presentació de resultats a sessions clíniques, congressos, etc

- Aquest curs habita a l'alumne mitjançant coneixements específics al diagnòstic i tractament de l'estrabisme en adults i nens i també en patologies infantils.

Competències transversals

- Experiència en recollida d'informació per publicacions en revistes especialitzades
- Experiència en el desenvolupament d'estudis clínics, treballs de recerca
- Experiència en la preparació de presentacions a congressos nacionals i internacionals
- Adquirir habilitats per el tractament i redacció de la informació per publicacions, articles de revistes especialitzades,capítol de llibre i traducció de presentacions
- Adquirir habilitats en comunicació oral de coneixements en presentacions, sessions clíniques i defensa de resultats.
- Realitzar treball en equip en combinació amb altres subespecialitats mèdiques i de probes complementàries

Títol que s'obté

Màster en Estrabisme i Oftalmologia Pediàtrica

Vols rebre més informació?