Màster en Estratègia i Creativitat Digital (Online)

L'entorn digital i la seva constant evolució suposen un repte i també una oportunitat a l'hora de plantejar campanyes de comunicació eficaces. Converteix-te en un professional en aquest àmbit!

Continguts

1r CURS

 Mòdul 1: Planificació Estratègica de la Comunicació Digital
En aquest mòdul els alumnes treballaran els fonaments de la publicitat a Internet així com les noves tendències (estratègies mobile-local-social). Aprendran a utilitzar les eines que ofereix Google i a realitzar una campanya de banners. A partir d'aquí, es treballarà la creació d'una estratègia per a una campanya de comunicació digital i s'estudiarà el canvi de paradigma del 1.0 al 2.0.


 Mòdul 2: Creativitat Aplicada en l'Entorn Digital
Els alumnes descobriran la nova realitat de la creativitat en el món digital i la seva repercussió en el procés creatiu. Treballaran en la generació d'idees i accions de comunicació creatives per marques reals: en primer lloc, explotant el potencial dels mitjans i canals de nova generació; i en segon lloc, projectant les marques cap al futur amb accions encara més innovadores mitjançant l'ús de la tecnologia. Finalment, aprendran dels millors casos pràctics i entendran les claus per avaluar els missatges publicitaris amb bon criteri.

 Mòdul 3: Màrqueting Digital

Durant aquestes sessions els alumnes rebran xerrades de professionals a manera de "cicle de conferències", que els mostraran les diferents eines i disciplines específiques del panorama de la comunicació digital i interactiva: bloc màrqueting, mobile i apps, tecnologies associades a la comunicació digital, comerç electrònic, usabilitat, advergaming, etc.

 Mòdul 4: Campanya de Comunicació Digital
Els alumnes rebran un briefing d'un client real. A partir d'aquest, hauran de desenvolupar una campanya de comunicació digital que hauran de presentar al final del primer curs.

2n CURS

 Mòdul 5: Fonaments de la recerca en comunicació digital
Per tal d'arribar a un coneixement profund de la comunicació digital, els alumnes aprendran les eines de recerca necessàries per poder desenvolupar les seves pròpies teories i descobrir nous punts de vista sobre l'aspecte específic de l'estratègia i la creativitat digital en el qual vulgui especialitzar-se.

 Mòdul 6: Investigació en Interactius
Desenvolupament de la investigació en aquest aspecte de l'estratègia i la creativitat digital que l'alumne consideri més adequat per al seu desenvolupament professional. Seguiment del treball de l'alumne mitjançant tutories.

 Mòdul 7: Treball de Fi de Màster
Redacció i defensa dels resultats obtinguts durant la investigació en el mòdul 6.

Mòdul 1. Diplomatura de postgrau Estratègia i Creativitat Digital

Assignatura Crèdits Caràcter

Planificació estratègica de la comunicació digital

9 ECTS

Obligatòria

Creativitat aplicada a l’entorn digital

6 ECTS

Obligatòria

Màrqueting digital

9 ECTS

Obligatòria

Campanya de comunicació digital

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. 2n bloc

Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments de la investigació en comunicació digital

9 ECTS

Obligatòria

Recerca en interactius

15 ECTS

Obligatòria

Treball fi de màster

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster en Estratègia i Creativitat Digital es pot cursar mitjançant dues opcions:
- Matricular el màster sencer.
- Matricular la diplomatura de postgrau en Estratègia i Creativitat Digital i, un cop superada, matricular el 2n bloc de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Estratègia i Creativitat Digital (Online)
Curs en Creativitat Aplicada a l'Entorn Digital (Online)
Curs en Màrqueting Digital (Online)
Curs en Planificació Estratègica de la Comunicació Digital (Online)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Reconèixer les diferents eines que ofereixen els mitjans digitals.
- Seleccionar entre les diferents eines i utilitzar-les segons objectius de comunicació i màrqueting.
- Desenvolupar les habilitats creatives per tal d'assolir els objectius d'un projecte de comunicació digital.
- Assolir pensament estratègic per a la planificació de projectes de comunicació.
- Aplicar una estratègia de comunicació a Internet i altres mitjans digitals.
- Identificar les diferents tècniques d'investigació qualitatives i quantitatives pel desenvolupament I+D a l'empresa.
- Conèixer les tècniques de recerca i interrogació de bases de dades on-line.
- Aplicar la metodologia científica pròpia de la investigació en l'àmbit acadèmic per tal de dur a terme un projecte de recerca amb un enfocament professional.
- Emprar les tècniques d'investigació apreses de forma adequada i pertinent en la recerca en matèria de comunicació interactiva i digital.
- Redactar els resultats d'investigació respectant les nombres de citació i identificació de les fonts.
- Demostrar la suficiència investigadora amb la presentació i defensa del projecte de recerca davant d'un tribunal d'experts.

Competències transversals

- Desenvolupar aptituds per a l'aprenentatge autònom i continu.
- Planificar l'autogestió del temps.
- Adaptar les condicions d'estudi i treball a contextos virtuals i interactius.
- Adquirir habilitats de treball en equip: coordinació, delegació i mediació.
- Adaptar les condicions de treball a contextos interculturals i multiculturals.
- Sintetitzar la informació de les sessions teòriques per aplicar-les de forma pràctica.
- Adquirir habilitats de persuasives per a la presentació dels productes comunicatius elaborats.
- Desenvolupar el raonament crític en l'anàlisi de textos i del propi treball.
- Entendre la diferencia entre fonts científiques i no científiques.
- Planificar el gran volum de treball que implica el TFM al llarg d'una quantitat de temps limitat.
- Comunicar els resultats oralment i per escrit de manera eficient i correcta.
- Presentar els resultats de manera clara i endreçada.
- Detectar les oportunitats que el coneixement generat pugui a portar en el propi desenvolupament professional.

Títol que s'obté

Màster en Estratègia i Creativitat Digital

Vols rebre més informació?