Màster en European Surgical Oncology; Reconstructive and Aesthetic Breast Surgery

El camp de la cirurgia mamària ha evolucionat durant els darrers anys fins a convertir-se en una subespecialitat en cirurgia plàstica, en la qual molts cirurgians busquen proporcionar tot l'espectre dins d'aquesta

Assignatura Crèdits Caràcter

Breast oncology

9 ECTS

Obligatòria

Clinical training in oncological breast surgery

9 ECTS

Obligatòria

Dissection in fresh cadaver

6 ECTS

Obligatòria

Essential concepts in microsurgery plus rat

6 ECTS

Obligatòria

Dissection techniques of flaps in live animal model

6 ECTS

Obligatòria

Concepts and basics in breast reconstruction. Clinical training in implant based breast reconstruction

9 ECTS

Obligatòria

Clinical training in autologous breast reconstruction

9 ECTS

Obligatòria

Clinical training in aesthetic breast surgery

9 ECTS

Obligatòria

Clinical training in lymphatic surgery

9 ECTS

Obligatòria

Clinical immersion programme I

6 ECTS

Obligatòria

Clinical immersion programme II

12 ECTS

Obligatòria

Introductory course on the methodology of clinical research . Master Final Thesis/Research Work

15 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster en European Surgical Oncology; Reconstructive and Aesthetic Breast Surgery es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular el màster sencer

- Matricular a la diplomatura de postgrau Breast Reconstructive Microsurgery, i un cop superada, matricular al resta de mòduls.

Programes relacionats

Postgrau en Breast Reconstructive Microsurgery

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Al finalitzar l'activitat l'alumne estarà capacitat per:
- Presentar i analitzar el pacient quirúrgic ja sigui des del punt de vista oncològic com estètic.
- Valorar i indicar correctament el procediment oncològic i reconstructiu per un pacient afectat de càncer de mama.
- Valorar i indicar correctament un procediment estètic.
- Dominar i controlar les tècniques de cirurgia oncològica, de cirurgia reconstructiva i de cirurgia estètica.
- Planificar preoperatòriament els procediments de cirurgia oncològica, de cirurgia reconstructiva i de cirurgia estètica.
- Executar les diferents tècniques de cirurgia oncològica: tumorectomia, mastectomia simple, mastectomia conservadora de pell, mastectomia radical modificada, tècnica de gangli sentinella etc.
- Executar les diferents tècniques de cirurgia reconstructiva: implants, penjalls musculars, penjalls microquirúrgics, penjalls de perforants, etc.
- Executar les diferents tècniques de cirurgia estètica: mamoplàstia d'augment, mamoplàstia de reducció, mastopèxia, mames tuberoses, assimetria mamària, etc.
- Controlar i fer el seguiment post operatori.
- Solucionar complicacions i seqüeles pròpies del procediment quirúrgic.

Competències transversals

- Conèixer els instruments bàsics de recerca qualitativa.
- Realitzar una recerca bibliogràfica amb diferents cercadors mèdics.
- Desenvolupar el pensament crític de l'acte mèdic.
- Saber fer un plantejament i actitud crítica davant una complexitat quirúrgica.
- Organitzar i coordinar un equip interdisciplinari.
- Comunicar en llenguatge científic els casos clínics.

Títol que s'obté

Màster European Surgical Oncology; Reconstructive and Aesthetic Breast Surgery

Vols rebre més informació?