Assignatura Crèdits Caràcter

Pràctiques avançades

15 ECTS

Obligatòria

Disseny i estratègies en el laboratori químic

15 ECTS

Obligatòria

Iniciació a la recerca

15 ECTS

Obligatòria

Treball fi de màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Demostrar coneixements i comprensió dels conceptes, principis, teories i fets fonamental de les diferents àrees de la química.
- Aplicar aquests coneixements i comprensió a la resolució de problemes de naturalesa quantitativa o qualitativa en els diferents àmbits propers i professionals.
- Reconèixer i analitzar problemes químics
- Plantejar respostes o treballs adequats per a la seva resolució incloent, en casos necessaris, l'ús de fonts bibliogràfiques.
- Interpretar les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals (s'inclou també l'ús d'útils informàtics). Identificar el seu significat i relacionar-lo amb les teories científiques apropiades.
- Operar amb instrumentació avançada per l'anàlisi química i determinació estructural
- Aplicar mètodes de síntesi i anàlisi relacionats amb les diferents àrees de la química
- Avaluar correctament els riscos i l'impacte socioeconòmic associat a les substàncies químiques
- Reconèixer els termes relatius a l'àmbit de la química amb llengua anglesa, utilitzar eficaçment l'anglès de forma escrita i oral

Competències transversals

Interpersonals:
- Treballar en equip

Comunicació:
- Argumentació coherent
- Claredat i fluïdesa en les presentacions
- Adaptació al públic

Desenvolupament i autoaprenentatge:
- Gestió d'informació
- Organització del treball i temps

Relació amb l'entorn:
- Tenir cura del medi ambient
- Plantejar mètodes alternatius que redueixin l'impacte mediambiental

Títol que s'obté

Màster en Experimentació Química

Vols rebre més informació?