Mòdul 1. Université de Bordeaux (1er any)

Assignatura Crèdits Caràcter

Bases de la Epidemiologia

3 ECTS

Obligatòria

Bases de la Estadística

3 ECTS

Obligatòria

Anàlisis i Síntesis de Dades de Salut

6 ECTS

Obligatòria

Valoració i Anàlisi Crítica en Investigació

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Universitat Autònoma de Barcelona (1er any)

Assignatura Crèdits Caràcter

Bases de la a Farmacología Clínica

3 ECTS

Obligatòria

Introducció a la Farmacoepidemiologia

3 ECTS

Obligatòria

Mòdul 3. University of Hertfordshire Higher Education Corporation (1er any)

Assignatura Crèdits Caràcter

Principis de Farmacovigilància

3 ECTS

Obligatòria

Mòdul 4. Universitá degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (1er any)

Assignatura Crèdits Caràcter

Principis de Comunicació

3 ECTS

Obligatòria
Assignatura Crèdits Caràcter

Projecte d'Investigació (1er any)

30 ECTS

Obligatòria

Projecte d'Investigació (2n any)

30 ECTS

Obligatòria

Mòdul 6. Universitat Autònoma de Barcelona (2n any)

Assignatura Crèdits Caràcter

Principis Clínics i Farmacològics

3 ECTS

Obligatòria

Estudis d'Utilització de Medicaments. Mètodes Quantitatius

3 ECTS

Obligatòria

Mètodes d' Investigació Clínica, Farmacoepidemiologia i Valoració de la Eficàcia dels Medicaments

3 ECTS

Optativa

Valoració Crítica d'Assajos Clínics: Medicina Basada en Proves i Incerteses

3 ECTS

Optativa

Estudis de Utilització de Medicaments. Mètodes Qualitatius

3 ECTS

Optativa

Impacte en la Salut Pública de les Reaccions Adverses a Medicaments

3 ECTS

Optativa

Mòdul 7. University of Hertfordshire Higher Education Corporation (2n any)

Assignatura Crèdits Caràcter

Mesures Reguladores en Farmacovigilància

3 ECTS

Obligatòria

El Procés Regulador en Farmacovigilància

3 ECTS

Optativa

Mòdul 8. Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (2n any)

Assignatura Crèdits Caràcter

Principis per a Identificar Efectes Adversos i Senyals en Farmacovigilància

3 ECTS

Obligatòria

Identificació de la Susceptibilitat a les Reaccions Adverses a Medicaments

3 ECTS

Optativa

Mòdul 9. Universiteit Utrecht (2n any)

Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció a la Avaluació de la Relació Benefici / Risc dels Medicaments

3 ECTS

Obligatòria

Fonamentació i Quantificació de Riscos

6 ECTS

Optativa

Principis d' Farmacoeconomia i de Avaluació de Situacions de Salut

3 ECTS

Optativa

Mètodes Bàsics per a l'Avaluació Quantitativa del Benefici / Risc dels Medicaments

3 ECTS

Optativa

Aplicació dels Mètodes Avançats per a l'Avaluació Quantitativa del Benefici / Risc en la Presa de decisions sobre Medicaments

3 ECTS

Optativa

Mòdul 10. Universitá degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (2n any)

Assignatura Crèdits Caràcter

Informació i Comunicació Sobre la Relació Benefici / Risc dels Medicaments

3 ECTS

Obligatòria

Mòdul 11. Université de Bordeaux (2n any)

Assignatura Crèdits Caràcter

Actors i Papers Clau en la Comunicació de Riscos a Medicaments: Deures i Reptes

3 ECTS

Optativa

Estudi de Casos sobre Comunicació de Riscos a Medicaments

3 ECTS

Optativa

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Aplicar principis metodològics en la identificació i quantificació de riscos dels medicaments, en l'anàlisi de la relació benefici-risc, en la valoració de l'impacte de l'ús dels medicaments sobre la salut pública i en la comunicació de riscos.
- Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació bibliogràfica procedent de la producció científica en aquestes àrees i de dades originals.
- Distingir i contrastar la informació sobre toxicitat dels medicaments i risc derivat del seu ús segons l'origen de la informació, conèixer la seva rellevància i saber com comunicar aquesta troballa a
altres professionals i la població.
- Analitzar la relació entre característiques farmacològiques, eficàcia i toxicitat d'un fàrmac amb el
fi d'emetre un judici sobre el risc per a la salut sent capaç de proposar mesures reguladores es
poden prendre d'acord amb la legislació internacional vigent.
- Resoldre problemes en entorns acadèmics, reguladors i / o professionals vinculats amb la
farmacovigilància i la farmacoepidemiologia.
- Dissenyar estudis que permetin identificar, mesurar o evitar les conseqüències clíniques i socials de
les reaccions adverses dels medicaments.

Competències transversals

- Utilitzar noves tecnologies per identificar i obtenir informació bibliogràfica o dades clíniques de pacients o de consum de medicaments, per solucionar problemes en l'activitat acadèmica,
reguladora o professional.
- Analitzar i sintetitzar informació complexa relacionada amb les conseqüències de l'ús de
medicaments.
- Treballar en equip de forma efectiva en entorns virtuals, multiculturals i interdisciplinaris,
professionals i / o acadèmics, amb visió pública i / o privada de la gestió dels medicaments.
- Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les
pràctiques d'altres.
En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i
competència transversal. Per això, les competències transversals s'informen en l'aplicació RUCT a
l'apartat corresponent a les competències generals.

Títol que s'obté

Màster en Famacovigilància i Farmacoepidemiologia

Vols rebre més informació?