Continguts

El programa s'inicia introduint a l'alumne en la formació teòrica específica del camp esportiu per, posteriorment i sobre aquesta base, traslladar-lo al camp eminentment pràctic de la seva actuació professional en fisioteràpia esportiva.

Així, i per conformar una formació sòlida, dinàmica i actualitzada, dins el curs s'han programat tot un seguit de monogràfics que seran impartits per professionals altament qualificats i amb una àmplia experiència en els temes tractats.

Assignatura Crèdits Caràcter

Fisiologia de l'entrenament. Qualitats físiques bàsiques. Dietètica i Nutrició

10 ECTS

Obligatòria

Psicologia de l'esport i tècniques de suport vital bàsic.

10 ECTS

Obligatòria

Teràpia manual I Tècniques específiques de fisioteràpia en l'esport.

10 ECTS

Obligatòria

Teràpia manual II. Tècniques de fisioteràpia de dificultat mitja en l'aplicació

10 ECTS

Obligatòria

Teràpia manual III. Tècniques de fisioteràpia de alta dificultat en la seva aplicació

10 ECTS

Obligatòria

Treball fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Conèixer en profunditat la fisiologia de l'esforç.

- Adquirir els coneixements necessaris en el camp de la teoria de l'entrenament i de les qualitats físiques bàsiques.

- Tenir els coneixements teòrics i l'habilitat pràctica en la massoteràpia en el camp esportiu.

- Ser capaç d'aplicar els embenats funcionals quan correspon. Coneixements teòrics i pràctics. Conèixer les últimes tendències en aquest camp. Pros i contres dels diferents materials que s'utilitzen.

- Tenir els coneixements i habilitats teòrico-pràctiques a l'hora d'aplicar la propiocepció com a reprogramació neuromotriu.

- Conèixer en profunditat la teoria i pràctica en l'aplicació de l'electroteràpia i electro-estimulació dinàmica.

- Obtenir els coneixements teòrics i habilitats pràctiques de les diferents tècniques d'estiraments.

- Ser capaç d'aplicar les diferents tècniques miotensives i manipulatives de columna i pelvis.

- Ser capaç d'aplicar qualsevol tècnica de suport vital bàsic en el moment que es requereixi.

- Tenir el coneixements per a poder realitzar una valoració i establir un diagnòstic fisioteràpia amb la posterior avaluació i tractament de la lesió.

- Adquirir els coneixements i habilitats d'aplicació en l'abordatge miofacial i la punció seca.

- Aplicar les diferents estratègies per realitzar un treball de camp que completi la recuperació de la lesió així com minimitzar el risc de recidives lesionals.

-Conèixer les diferents estratègies per afrontar les lesions de llarga evolució així com aquelles que no segueixen una evolució normal i no compleixen el pronòstic marcat.

Competències transversals

- Conèixer les diferents estratègies que la psicologia ofereix davant la relació pacient terapeuta.

- Demostrar la capacitat per adaptar-se a un equip multidisciplinari.

- Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom.

- Obtenir una formació teòric-pràctica molt especialitzada que doni a l'alumne una seguretat davant el pacient fonamentada en les experiències del professorat altament qualificat.

- Es prioritza el treball en equip mitjançant recerques bibliogràfiques d'un tema concret per la seva exposició i debat davant tot el grup, amb la finalitat de millorar l'experiència i el lideratge.

- Establir estratègies d'autoaprenentatge.

Títol que s'obté

Màster en Fisioteràpia de l'Esport i Recuperació a l'Activitat Física

Vols rebre més informació?