Màster en Gestió Empresarial (Programa CITIUS)

Per formar-te en gestió empresarial, per conèixer i comprendre la informació que genera l'empresa i saber utilitzar-la en la presa de decisions derivades de la gestió diària

Mòdul 1. Bloc 1

Assignatura Crèdits Caràcter

Direcció Estratègica

6 ECTS

Obligatòria

Anàlisi de la Gestió Mitjançant la Informació Comptable

6 ECTS

Obligatòria

Màrqueting Digital

6 ECTS

Obligatòria
Assignatura Crèdits Caràcter

Pràctiques a l'Empresa

30 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Màster

9 ECTS

Obligatòria

Mòdul 3. Bloc 2

Assignatura Crèdits Caràcter

Gestió de la Innovació i del Canvi

6 ECTS

Optativa

Gestió dels Recursos Humans

6 ECTS

Optativa

Gestió de la Qualitat, Processos i Projectes

6 ECTS

Optativa

Finances Aplicades a la Gestió

6 ECTS

Optativa

Excel Avançat

6 ECTS

Optativa

Gestió de la Comunicació Empresarial

6 ECTS

Optativa

Programes relacionats

Postgrau en Gestió Empresarial (Programa CITIUS)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Saber calcular i aplicar determinats ratis que ens permeten avaluar la gestió
- Conèixer el significat i importància de la informació comptable que publiquen les empreses
- Saber fer un informe de viabilitat d'una nova inversió empresarial
- Saber gestionar la innovació i el canvi en l'organització empresarial Conèixer les possibilitats de l'Excel per gestionar dades i analitzar informació empresarial Conèixer les noves formes de gestionar persones, recursos humans.
- Saber realitzar campanyes de captació de leads i de fidelització.
- Promocionar una web, màrqueting digital
- Saber utilitzar les tècniques i eines per al control dels processos.
- Comprendre la importància de la estratègia empresarial i de les avantatges competitives
- Comprendre la comunicació digital, la massificació i els fonaments de la comunicació mediàtica.
- Millorar les habilitats personals, assertivitat, autolideratge, comunicació efectiva.
- Conèixer la importància de la planificació i organització estratègica
- El màster desenvolupa les competències professionals en l'àmbit de la gestió empresarial, la capacitat de treball, l'autonomia i la integració.

Competències transversals

- Capacitat de treballar en grup
- Capacitat d'entendre els conceptes de gestió i la informació relacionada
- Saber gestionar projectes
- Capacitat d'organització i de gestió
- Capacitat per analitzar la informació i prendre decisions
- Saber resoldre situacions complexes
- Capacitat d'actuació i de decisió
- Capacitat de síntesi.

Títol que s'obté

Màster en Gestió Empresarial

Vols rebre més informació?