Mòdul 1. Dret local

Assignatura Crèdits Caràcter

Règim jurídic dels ens locals

6 ECTS

Obligatòria

Procediments administratius locals

6 ECTS

Obligatòria

Activitats administratives sectorials locals

6 ECTS

Obligatòria

Gestió de l'administració local i altres activitats sectorials

6 ECTS

Obligatòria

Activitat econòmica administrativa local

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Dret urbanístic

Assignatura Crèdits Caràcter

Evolució de la normativa urbanística. Règim urbanístic del sòl i plantejament territorial i urbanístic.

6 ECTS

Obligatòria

Gestió i execució urbanístiques

6 ECTS

Obligatòria

Intervenció administrativa en l'ús del sòl, el subsòl i les edificacions

6 ECTS

Obligatòria

Protecció de la legalitat urbanística

6 ECTS

Obligatòria

Casos pràctics integrats

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 3. Treball de fi de màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster en Gestió i Dret Local es pot cursar mitjançant dues opcions:

- Matricular el màster sencer.
- Matricular la diplomatura de postgrau Dret Urbanístic i diplomatura de postgrau en Dret Local, un cop superades matricular treball de fi de màster.

Programes relacionats

Postgrau en Dret Local (Barcelona)
Postgrau en Dret Urbanístic (Barcelona)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Identificar i relacionar les eines i figures jurídiques d'aplicació a les administracions locals.
- Utilitzar tècniques i instruments normatius i jurisprudencials per a resoldre qüestions i problemes relacionats amb el món local.
- Aplicar les normatives i eines relacionades amb la gestió, la hisenda i el dret locals, inclòs el dret urbanístic.
- Planificar, gestionar i avaluar projectes públics i orientar-se en l'obtenció de resultats.
- Analitzar la gestió d'una organització pública per aconseguir que actuí de manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
- Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat de les administracions de manera òptima i, en particular, la gestió del seu personal i del seu patrimoni i les formes de contractació administrativa.
- Analitzar el nou model d'intervenció administrativa sorgit de la Directiva de Serveis.
- Aprofundir en les tècniques de garantia de la indemnitat patrimonial dels interessats.
- Conèixer les tècniques de foment.
- Capacitar per a la cerca de tècniques i instruments normatius i jurisprudencials per a resoldre qüestions i problemes relacionats amb la planificació i la gestió urbanístiques.
- Analitzar, organitzar i planificar el desenvolupament urbanístic municipal de manera òptima i sostenible des d'un punt de vista ambiental, econòmic i social.
- Resoldre els contenciosos urbanístics que es produeixen a l'àmbit local.
- Relacionar i discutir les teories doctrinals i jurisprudencials existents en relació amb la temàtica objecte del treball de recerca.

Competències transversals

- Aprendre a aprendre.
- Resoldre problemes de forma efectiva.
- Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
- Treballar de forma autònoma.
- Treballar de forma col·laborativa.
- Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
- Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
- Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars.
- Capacitat per a la negociació.
- Capacitat per a emprendre i innovar.
- Capacitat per a dissenyar i desplegar iniciatives amb una òptica integral.

Títol que s'obté

- Màster en Gestió i Dret Local

Vols rebre més informació?