Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense

Formació universitària en tècniques i eines grafològiques per a la seva aplicació pràctica com a element de diagnòstic judicial, policial o empresarial

Mòdul 1. DP Grafoanalista Forense

Assignatura Crèdits Caràcter

Grafoanàlisi

15 ECTS

Obligatòria

Grafoanàlisi pericial

15 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. DP Pèrit Cal.lígraf Judicial, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüística Forense

Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments culturals i científics de la perícia cal.ligràfica judicial

6 ECTS

Obligatòria

Mètodes i tècniques de perícia cal.ligràfica judicial de les escoles d'Europa

6 ECTS

Obligatòria

Grafística, grafoanàlisi de l'escriptura i peritatge sociolingüístic

6 ECTS

Obligatòria

Documentoscòpia

6 ECTS

Obligatòria

Dret aplicat a la UE

6 ECTS

Obligatòria

Mòdul 3. Treball de fi de màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball de fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Programes relacionats

Postgrau en Grafoanalista Forense

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Dominar les noves metodologies i tecnologia i Grafoanàlisi per aconseguir una adequada actuació professional davant dels jutjats i tribunals de la Grafonomia aplicada a la Grafística, Grafopatologia, Documentoscòpia.
- Complementar la formació específica amb el desenvolupament de les capacitats d'expressió en la defensa de l'informe o dictamen, els protocols d'actuació segons els procediments, els llenguatges, la comunicació i la informàtica aplicada.
- Treballar amb una visió amplia d'interdisciplinarietat per tal d'incorporar nous coneixements i experiències, integrant-los a la seva missió bàsica com a Grafoanalista i Pèrit Cal.lígraf Judicial.
- Observar, analitzar i poder establir el grau de semblança d'impresos de marques, amb el suficient criteri tècnic per poder donar les raons pericials que estableixin si poden considerar-se o no plagis.
- Desenvolupar les capacitats d'expressió en la defensa de l'informe o dictamen, els protocols d'actuació segons els procediments, els llenguatges, la comunicació i la informàtica aplicada.
- Treballar amb una visió amplia d'interdisciplinarietat per tal d'incorporar nous coneixements i experiències, integrant-los a la seva missió bàsica com a Grafoanalista i Pèrit Cal.lígraf Judicial, amb capacitat de formar part d'equips multiprofessionals com en casos de pericials d'obres d'art.
- Certificar i dictaminar sobre l'autenticitat o falsedat d'impresos i el seu suport en paper, cartolina, plàstic o d'altres oficials, mercantils i privats i explicar el tipus d'alteració que ha detectat en un document.
- Certificar i dictaminar sobre la identificació de documents mecanografiats per saber seleccionar la màquina d'escriure o detectar la correspondència d'escrits per una mateixa màquina, com les alteracions identificadores d'una impressora, fotocopiadora, fax, etc.)
- Emetre informes o dictàmens d'identificació de l'autoria d'un escrit a màquina o d'ordinador per l'aplicació de tècniquesdesociolingüística forense, extraient les expressions de tipus inconscient, les construccions i combinacions que orienten cap una identificació de l'autoria de l'escrit.
- Analitzar els suports i els continguts del grafisme i emetre informes o dictàmens en cas de plagis de grafismes, formes i suports en marques i patents.
- Utilitzar l'anàlisi de l'escriptura i/o del gargot, pintada o dibuix,, mitjançant unes metodologies sistemàtiques específiques de la Grafoanàlisi com eines per a aprofundir en el coneixement de la identitat de l'autor.
- Redactar informes amb l'aplicació del conjunt de tècniques grafològiques avançades orientades a una interpretació científica de les traces identificatives tant en contingut com en forma d'aquesta producció humana, l'escriptura manuscrita, i, de manera auxiliar, el gargot i el dibuix, tant de manera privada com en qualsevol procediment judicial on sigui designat per part legítima o directament per l'Administració de Justícia .
- Aportar els informes pericials als procediments judicials per tal que pugui ser útil per a tota persona vinculada a les àrees judicials, policial i també de les relacions humanes que pretengui especialitzar-se en les citades tècniques grafoanalítiques com instrument pràctic d'identificació d'escrits i documents.
- Detectar possibles tendències grafoanalítiques que serveixin de recolzament a la prova judicial, identificar perfils i donar orientació als investigadors de la seguretat pública i privada en les mostres gràfiques que poden disposar en el procés d'una investigació.
- Detectar possibles dubtes de veracitat en el contingut de l'autor d'un escrit. El titulat és capaç de poder extraure en l'anàlisi de paràmetres de l'escriptura i del contingut, elements emocionals, contradictoris i d'alteració, indicatius d'un sentiment contrari a la seva expressió escrita.
- Analitzar i aportar conclusions i recomanacions a una casuística escollida i sotmesa l'

Competències transversals

- Analitzar les variables que intervenen en la gestió de l'àrea de coneixement del programa.
- Desenvolupar habilitats per a l'adopció de decisions raonades.
- Reflexionar sobre les formes de comunicació necessàries per la gestió de l'àrea de coneixement.
- Reconèixer i solventar problemes vinculats a la gestió de l'àrea de coneixement del programa.
- Promoure la cultura de la mediació i la resolució dialogada de conflictes.
- Realitzar la recerca de dades a institucions i biblioteques. Accés a bases de dades, navegació selectiva per Internet.
- Gestionar recursos bibliogràfics i documentals.
- Comunicar-se oralment i per escrit:
. utilitzar les terminologies científiques adequades , amb coneixements específics de termes tècnics en català, anglès i francès.
. redactar informes professionals.
. escriure publicacions.
. defensar i argumentar oralment les seves aportacions.
- Desenvolupar un procés d'aprenentatge fonamentat en la reflexió en acció.
- Analitzar i sintetitzar documents i interpretar protocols. Trobar les fonts d'informació, consultar-les i seleccionar la informació necessària per a temes concrets.
- Capacitar pel treball en equip.

Títol que s'obté

Màster en Grafoanàlisi Europea, Grafística, Grafopatologia i Grafologia Forense
Diploma de postgrau Grafoanalista Forense
Diploma de postgrau Pèrit Cal.lígraf Judicial, Grafística, Documentoscòpia i Sociolingüística Forense

Vols rebre més informació?