Assignatura Crèdits Caràcter

Infermeria gerontològica: Bases teòriques i metodològiques

10 ECTS

Obligatòria

Infermeria gerontològica

10 ECTS

Obligatòria

Administració i gestió de serveis sociosanitaris

10 ECTS

Obligatòria

Pràcticum

15 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de Màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Elaborar un pla d'atenció a la persona gran

- Definir procediments que contribueixin a la prevenció i rehabilitació del malalt geriàtric en els diferents nivells d'intervenció i contextos.

- Utilitzar els principis ètics i legals per respondre als dilemes i temes ètics o morals en la pràctica diària en l'àmbit geriàtric.

- Aplicar judici clínics para assegurar l'assoliment dels estàndards de qualitat i seguretat del malat geriàtric

- Dirigir, organitzar i gestionar centres, i /o serveis sociosanitaris amb criteris d'eficàcia i eficiència.

- Demostrar una comunicació terapèutica i efectiva amb el pacient i família

- Realitzar treballs científics que reverteixin sobre la pràctica, per que aquesta estigui basada en la evidencia

Competències transversals

- Col.laborar i integrar-se en grups i equips de treball
- Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adient per a donar resposta als problemes de l'àmbit professional de forma eficaç i eficient
- Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes tant oral com escrita
- Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos
- Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.
- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
- Adaptar-se de forma eficaç a noves situacions en el context canviant i dinàmic de la pràctica professional.
- Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situació complexa..

Títol que s'obté

Màster en Infermeria Gerontològica i Geriàtrica

Vols rebre més informació?