Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció a les ciències de la conducta

6 ECTS

Obligatòria

Teories psicològiques de la personalitat

6 ECTS

Obligatòria

Clínica psiquiàtrica

10 ECTS

Obligatòria

Infermeria psiquiàtrica

10 ECTS

Obligatòria

Metodologia en infermeria

6 ECTS

Obligatòria

Pràcticum

12 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Identificar el rol actual que exerceix la infermeria en l'atenció psiquiàtrica i salut mental, a fi de planificar, posar en pràctica i avaluar el component infermer.

- Orientar al malalt cap el coneixement de si mateix, per contribuir al seu creixement i maduració.

- Valorar la situació d'individus i grups, per planificar i posar en pràctica plans de cures infermera

- Utilitzar les relacions interpersonals d'ajuda terapèutica amb individus mentalment malalts i grups.

- Participar en el procés educatiu en matèria de salut mental amb el pacient, família, grup terapèutic i comunitat.

- Realitzar cures d'infermeria a persones amb problemes psiquiàtrics, tenint en compte patrons de conducta i diferències culturals.

Competències transversals

- Col.laborar i integrar-se en grups i equips de treball

- Identificar, analitzar i prendre l'opció resolutiva més adient per a donar resposta als problemes de l'àmbit professional de forma eficaç i eficient

- Expressar-se de forma fluida, coherent i adequada a les normes establertes tant oral com escrita

- Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos

- Adquirir i utilitzar els instruments necessaris per a desenvolupar una actitud crítica i reflexiva.

- Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

- Adaptar-se de forma eficaç a noves situacions en el context canviant i dinàmic de la pràctica professional.

- Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situació complexa.

Títol que s'obté

Màster en Infermeria Psiquiàtrica i Salut Mental

Vols rebre més informació?