Màster en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor

La complexitat del rol infermer en el procés quirúrgic, anestèsic i en el control del dolor, fa necessària l'adquisició de competències especialitzades. Vols assolir el lideratge en aquest àmbit?

Mòdul 1. Infermeria Quirúrgica

Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments d’infermeria quirúrgica. Generalitats àmbit quirúrgic

6 ECTS

Obligatòria

Infermeria quirúrgica: especialitats I

12 ECTS

Obligatòria

Practicum

12 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Segon any de màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Infermeria quirúrgica: especialitats II

9 ECTS

Obligatòria

Infermeria d’anestèsia

6 ECTS

Obligatòria

Teràpia del dolor

6 ECTS

Obligatòria

Treball Final de Màster

9 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest estudi es pot cursar mitjançant les següents opcions:
- Matricular el programa sencer
- Matricular la diplomatura de postgrau Infermeria Quirúrgica (codi 1273) i un cop superada, matricular la resta de mòduls del màster.

Programes relacionats

Postgrau en Infermeria Quirúrgica (EUIT Terrassa)

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Aplicar la infermeria basada en l'evidència per a millorar l'atenció al pacient quirúrgic
- Aprendre els conceptes bàsics d'anestèsia, els seus diferents tipus i els fàrmacs utilitzats, així com el maneig de respiradors i d'altres aparells necessaris pel seu desenvolupament.
- Identificar els distints tipus de material de tècniques quirúrgiques complexes.
- Identificar les competències de la infermeria d'anestèsia
- Adquirir els coneixements teoricopràctics fonamentals sobre la preparació del camp d'anestèsia, material necessari, i els aspectes fonamentals per a la monitorització del pacient quirúrgic per part de l'equip d'anestèsia.
- Maneig dels aspectes bàsics i avançats per a maniobres de suport vital avançat segons les últimes recomanacions.
- Aplicar els coneixements sobre fisiopatologia del dolor per la cura de les persones.
- Identificar els diferents tipus de dolor i les escales de mesura. Aplicar diferents tècniques per a disminuir el dolor tant farmacològiques com altres.
- Gestionar les consultes d'infermeria d'anestèsia
- Aplicar l'atenció d'infermeria integral en el període postoperatori
- Aplicar la metodologia del treball infermer i el llenguatges estandarditzats als plans de cures de l'àrea quirúrgica.

Competències transversals

- Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos
- Responsabilitzar-se del seu propi aprenentatge i desenvolupament professional, utilitzant l'avaluació per millorar i augmentar la qualitat de les seves intervencions.
- Mantenir la dignitat, privacitat i confidencialitat del pacient seguint els preceptes ètics.
- Desenvolupament del treball en equip.
- Planificació i gestió del temps.
- Analitzar i sintetitzar fenòmens complexos.
- Establir una comunicació eficaç amb pacients, família.

Títol que s'obté

Màster en Infermeria Quirúrgica, Anestèsia i Teràpia del Dolor

Vols rebre més informació?