Mòdul 1. Gestió Ambiental a l'Empresa i a l'Administració Pública: Recursos, Comunicació i Canvi

Assignatura Crèdits Caràcter

Gestió ambiental i sostenibilitat

10 ECTS

Obligatòria

Conceptes i experiències de gestió ambiental per a l'empresa i l'administració pública

10 ECTS

Obligatòria

Tecno-Metodològic per a la gestió ambiental

10 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Anàlisi i Intervenció Socio-Ambiental:Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat

Assignatura Crèdits Caràcter

Conceptes bàsics per a la intervenció socio-ambiental i la sostenibilitat

10 ECTS

Obligatòria

Contextos urbans, participació i educació ambiental

10 ECTS

Obligatòria

Tecno-metodològic per l'anàlisi i intervenció socio-ambiental

10 ECTS

Obligatòria

Mòdul 3. Treball de fi de màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball de fi de màster

15 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat inclou: el diploma de postgrau en Anàlisi i Intervenció Socioambiental:Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat, i el diploma de postgrau en Gestió Ambiental a l'Empresa.

Programes relacionats

Postgrau en Anàlisi i Intervenció Socioambiental: Entorns Urbans, Comunitat i Sostenibilitat
Postgrau en Gestió Ambiental a l'Empresa i a l'Administració Pública: Recursos, Comunicació i Canvi

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Un titulat en Intervenció i Gestió Ambiental ha de tenir com a mínim les següents competències:

- Ha de ser competent en la definició l'anàlisi i diagnosi d'un entorn socio-ambiental (a escala urbana i territorial i a nivell organitzacional).
- Ha de ser competent en la definició d'objectius d'una intervenció o gestió ambiental.
- Ha de saber utilitzar i aplicar adequadament els recursos i instruments específics que van emergint en el camp de la gestió ambiental.
- Ha de ser competent en l'anàlisi del medi físic i del medi social en el qual desenvolupi la seva activitat professional.
- Ha de ser competent en l'anàlisi i comprensió de les dinàmiques del ecosistemes en que actua.
- Ha de ser competent en l'anàlisi i comprensió de les dinàmiques territorials i urbanes, tant en les seves dimensions de producció i transformació de l'espai com en les seves dimensions socioeconòmiques.
- Ha de ser competent en la utilització de metodologies quantitatives i qualitatives necessàries per a l'anàlisi de la situació en la que ha d'intervenir.
- Ha de ser competent en la interpretació i l'aplicació de la legislació ambiental.
- Ha de ser competent i tenir habilitats per estimular i moderar processos participatius
- Ha de ser competent i tenir habilitats en la creació de programes i campanyes tant de promoció com d'educació ambiental.
- Ha de ser competent i tenir habilitats per la redacció i desenvolupament de projectes d'intervenció.
- Ha de ser competent i tenir habilitats per la redacció i desenvolupament de projectes de gestió ambiental.

Competències transversals

- Ha de ser competent en la definició de les necessitats d'una situació.
- Ha de ser competent en l'avaluació dels efectes d'una intervenció i de les decisions preses en la gestió.
- Ha de tenir habilitats per treballar eficaçment i eficientment en equip disciplinar i interdisciplinar, i saber trobar els suports disciplinaris específics necessaris per a cada cas o situació.
- Ha de conèixer i poder utilitzar els processos de formació de valors i actituds que incideixen en la concretització de comportaments individuals i socials.
- Ha de tenir coneixements i habilitats per actuar sobre els processos comunicacionals, en la moderació de grups, en la mediació i en la conducció de grups de treball tant disciplinaris com interdisciplinaris i de ciutadans no necessàriament qualificats professionalment.
- Ha de ser competent en l'anàlisi, comprensió i acció sobre les dinàmiques organitzacionals, tant dels entorns empresarials com de la societat civil.
- Ha de ser competent en l'anàlisi, comprensió i acció sobre les dinàmiques i els processos implicats en el comportament de les persones i les seves formes d'estar en el món, determinants en la qüestió ambiental.

Títol que s'obté

Màster en Intervenció i Gestió Ambiental: Persona i Societat

Vols rebre més informació?