Màster en Matemàtiques per als Instruments Financers

Màster professionalitzador on adquiriràs els coneixements matemàtics així com els aspectes teòrics de les finances que t'obriran les portes per a treballar al sector financer

Continguts

1a part: formació acadèmica, de finals de setembre a finals de maig.
- Productes i mercats financers,
- Assegurances i finances,
- Estratègies financeres,
- Programació,
- Sèries temporals,
- Estadística multivariant i de valors extrems
- Econometria,
- Càlcul estocàstic,
- Equacions en derivades parcials,
- Gestió de carteres, de riscos i de derivats,

2a part: període de pràctiques, d'entre tres i sis mesos, i treball de fi de màster.
- Pràctiques en una entitat financera.

Mòdul 1. Matemàtiques per als Instruments Financers

Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció a les finances

10 ECTS

Obligatòria

Matemàtiques bàsiques i programació

10 ECTS

Obligatòria

Matemàtiques avançades

10 ECTS

Obligatòria

Gestió professional

10 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Pràctiques i treball de fi de màster

Assignatura Crèdits Caràcter

Pràctiques en empreses

20 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

La diplomatura Matemàtiques per als instruments financers està inclosa al màster.

Programes relacionats

Postgrau en Matemàtiques per als Instruments Financers

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Dominar i aplicar en la pràctica professional el funcionament i el llenguatge dels mercats financers
- Conèixer i utilitzar de forma avançada l'Estadística i l'Econometria
- Conèixer i utilitzar la programació en Visual Basic
- Tenir coneixements avançats de processos estocàstics i sèries temporals
- Conèixer mètodes de resolució analítica i de resolució numèrica d'equacions en derivades parcials
- Comprendre el funcionament de les assegurances
- Demostrar expertesa en gestió de carteres en situacions reals
- Demostrar expertesa en gestió del risc aplicada a entorns professionals
- Demostrar, en l'entorn financer, expertesa en gestió de derivats
- Conèixer des de dintre i de forma avançada les Finances en general; en particular conèixer, manipular i veure gestionar els productes financers, els mercats financers, l'anàlisi fonamental i l'anàlisi tècnica, les assegurances, els analisis de balanços, la valoració d'empreses financeres, les estratègies avançades de gestió financera, etc.

Competències transversals

- Programar en Visual Basic en entorns professionals.
- Programar en SAS i en general utilitzar programari estadístic en la pràctica en l'empresa.
- Ser capaç de dissenyar i desenvolupar models matemàtics de la realitat; en particular models que incorporin components aleatòries i provar de validar-los en la pràctica real.
- Demostrar capacitat d'exposar i comunicar oralment i per escrit els models desenvolupats i les solucions obtingudes a problemes reals concrets.
- Demostrar capacitat d'exposar i comunicar oralment i per escrit memòries i projectes.
- Provar la capacitat de treballar en equip en entorns acadèmics i professionals.
- Tenir capacitat avançada de gestió i ús de la informació bibliogràfica o d'Internet i utilitzar-la en la redacció d'informes.
- Elaborar i interpretar estudis estadístics i financers.

Títol que s'obté

Màster en Matemàtiques per als Instruments Financers

Vols rebre més informació?