Màster en Neonatologia

Màster en Neonatologia dirigit a pediatres amb especial atenció a neonatologia. És presencial, de dos anys de durada, en un servei amb nivell IIIc segons la Societat Espanyola de Neonatologia (SENeo)

Continguts

El pla d'estudis inclou un programa teòric, una àmplia pràctica clínica, amb col.laboració tutoritzada a l'assistència, sessions clíniques i seminaris, formació pràctica en tècniques específiques de l'especialitat, i la realització d'un treball de fi de màster.

Assignatura Crèdits Caràcter

Organització de la cura del nadó

6 ECTS

Obligatòria

Vida prenatal i cures peripart

6 ECTS

Obligatòria

Cura general del nadó

10 ECTS

Obligatòria

Atenció al malalt hospitalitzat. Òrgans i sistemes

10 ECTS

Obligatòria

Atenció al malalt hospitalitzat. Especialitats

10 ECTS

Obligatòria

Atenció al malalt hospitalitzat. Procediments i tractaments

10 ECTS

Obligatòria

Seguiment del pacient neonatal de risc. Cures centrades en el desenvolupament

9 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

9 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Tractar les malalties agudes i cròniques del nadó.
- Tractar les malalties cròniques del nadó.
- Planificar les cures del nadó d'alt risc.
- Planificar les cures del nadó sa.
- Planificar el seguiment del nadó d'alt risc.
- Proporcionar el recolzament als familiars del pacient.
- Respondre a les consultes perinatals de l'àrea de medicina obstètrica.
- Prendre decisions vers la cura del fetus
- Realitzar les tasques administratives necessàries per organitzar la pràctica de la medicina pediàtrica en el àmbit de la neonatologia.
- Desenvolupar activitats docents en l'àmbit de la neonatologia.
- Realitzar un programa personal d'investigació i publicacions.

Competències transversals

- Aplicar el raonament crític i adquirir capacitat per a la solució de problemes.
- Capacitat de recollir informació i de comunicar, oralment i per escrit, dades científiques.
- Capacitat de docència i de divulgació dels coneixements al seu entorn social.
- Capacitat de treballar en equip i d'interacció i transferència amb el seu entorn productiu.
- Estar al dia sobre els coneixements dins de la comunitat científica internacional.
- Respectar l'ètica i la integritat intel.lectual.

Títol que s'obté

Màster en Neonatologia

Vols rebre més informació?