Assignatura Crèdits Caràcter

Comunicació digital

15 ECTS

Obligatòria

Mitjans digitals

15 ECTS

Obligatòria

Redacció i continguts digitals

15 ECTS

Obligatòria

Treball final de màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Adoptar actituds personals positives per resoldre les qüestions professionals del periodisme en entorns vinculats a la comunicació digital.

- Construir missatges periodístics en entorns digitals amb flexibilitat i creativitat.

- Realitzar les tasques relacionades amb la professió periodística a Internet.

- Tenir una visió crítica enfront del treball periodístic en entorns digitals.

- Treballar en entorns digitals amb rapidesa i eficàcia.

- Dissenyar i utilitzar, a partir de les tecnologies adequades, nous models de comunicació digital orientats a l'exercici del periodisme.

- Establir estratègies adequades de progrés personal davant el context dels nous o avançats suports de la comunicació digital.

- Innovar en l'àmbit periodisme vinculat amb la comunicació digital.

- Redactar adequadament per mitjans digitals.

Competències transversals

- Tenir la capacitat d'anàlisi i de síntesi.

- Organitzar, planificar i gestionar adequadament el temps.

- Dominar la tècnica de la comunicació escrita.

- Atendre a la diversitat i multiculturalitat. En especial atès que el curs es desenvolupa amb alumnes de diversos països.

- Treballar adequadament en equip, reconèixer i respectar els punts de vista i opinions dels altres en benefici de projectes conjunts i originals.

-Transmetre informació, idees, relats, etc.

Títol que s'obté

Màster en Periodisme i Comunicació Digital

Vols rebre més informació?