Continguts

El programa s'estructura en mòduls, referint-se cada un a la formació en una àrea específica o habilitat. L'alumne ha de completar 10 mòduls obligatoris (98 crèdits) i 2 mòduls optatius (12 crèdits) i el treball de fi de màster.

El pla d'estudis inclou un breu programa teòric (50 hores en total), una amplia pràctica clínica, amb col.laboració tutoritzada a l'assistència, sessions clíniques i seminaris, formació pràctica en tècniques específiques de l'especialitat, i la realització d'un treball d'investigació.

Assignatura Crèdits Caràcter

Atenció a pacients hospitalitzats amb patologia respiratòria i interconsultes

15 ECTS

Obligatòria

Atenció a pacients ambulatoris amb patologia respiratòria

15 ECTS

Obligatòria

Fibrosi quística

15 ECTS

Obligatòria

Asma bronquial i Bronquitis obstructives i sibilants en lactants i nens. Aerosolteràpia

9 ECTS

Obligatòria

Altres patologies específiques: Infeccions pulmonars agudes i cròniques. Malformacions congènites

6 ECTS

Obligatòria

Diagnòstic i tractament al.lergològic

10 ECTS

Obligatòria

Funció pulmonar en el nen col.laborador

6 ECTS

Obligatòria

Broncoscòpia flexible pediàtrica i neonatal

6 ECTS

Obligatòria

Diagnòstic per la imatge

10 ECTS

Obligatòria

Experiència en ensenyança especialitzada

6 ECTS

Obligatòria

Funció pulmonar en lactants

6 ECTS

Optativa

Estudis de son

6 ECTS

Optativa

Maneig de nens dependents de tecnologia

6 ECTS

Optativa

Transplantament pulmonar

6 ECTS

Optativa

Proves d'esforç cardiopulmonar

6 ECTS

Optativa

Treball fi de màster. Investigació en pneumologia pediàtrica

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Valorar les diferents possibilitats diagnòstiques en nens amb malalties respiratòries cròniques
- Reconèixer el principals aspectes del maneig del nens amb asma bronquial
- Aplicar un enfoc multidisciplinari a la cura del nens amb fibrosi quística.
- Aplicar les diferents proves d'estudi de la patologia al•lèrgica respiratòria
- Discriminar las proves i tractaments necessaris pels nens hospitalitzats amb patologies respiratòries
- Inferir una proposta diagnòstica i terapèutica a partir de les dades clíniques i exploracions complementàries que li presentin el metges consultants d'altres especialitats.
- Reconèixer les necessitats del nens amb teràpies respiratòries domiciliàries
- Identificar les alteracions presents a les proves de diagnòstic per la imatge
- Utilitzar de manera adequada les proves d'estudi de la funció pulmonar en el nen.
- Aplicar la experiència pràctica en la realització i interpretació de les tècniques de broncoscòpia en el nen.
- Valorar les indicacions de biòpsia pulmonar y reconèixer les principals alteracions a l'estudi patològic.

Competències transversals

- Recollir, analitzar i sintetitzar informació científica
- Comunicar oralment i per escrit dades científiques
- Treballar en equip, establint la adequada relació amb d'altres professionals
- Aplicar el raonament crític.
- Respectar l'ètica i la integritat intel•lectual
- Ser capaç d'avaluar la qualitat de la activitat realitzada
- Gestionar la organització d'un projecte
- Adquirir capacitat per a enfrontar-se a noves situacions i a la solució de problemes

Títol que s'obté

Màster en Pneumologia Pediàtrica

Vols rebre més informació?