Continguts

El primer període se centrarà en abordar els fonaments teòrics del decreixement, la justícia ambiental, l’economia alternativa i l’ecologia política.

El segon període oferirà cursos especialitzats sobre els béns comuns, sobre eines metodològiques com la metodologia Q, l'anàlisi del metabolisme social, l'avaluació multicriteri, juntament amb cursos de desenvolupament professional, com cursos sobre com posar en marxa una iniciativa de nova economia, com dur a terme una campanya de justícia social o ambiental i com involucrar-se en la formulació de polítiques a nivell local.

El tercer període s'orienta al desenvolupament per part de l'estudiant del seu projecte final, sigui de forma individual o en grup. El projecte final pot ser el resultat d'una investigació científica o d'alguna activitat no acadèmica com produir un documental, escriure un article per a un diari, preparar un pla de negocis per a una empresa social o organitzar una campanya per a una ONG.

Ens esforcem per incloure una perspectiva descolonial en el màster, tot i que és important tenir en compte que la majoria dels professors són investigadors i s’han format a Europa i el Nord Global.

Assignatura Crèdits Caràcter

Theoretical and Conceptual Foundations of Degrowth

6 ECTS

Obligatòria

Environmental Justice: Origins, Theory, Issues and Movements

6 ECTS

Obligatòria

Political Ecology and Degrowth Economics

9 ECTS

Obligatòria

Transformations

6 ECTS

Obligatòria

Methodological Applications for Action-Research

9 ECTS

Obligatòria

Professional skills in Environmental Justice and Degrowth

9 ECTS

Obligatòria

Final Project

15 ECTS

Obligatòria

Itineraris

Aquest estudi es pot cursar mitjançant les següents opcions:

- Matricular al programa sencer

- Matricular individualment cada curs, i un cop superats tots, matricular el treball de fi de màster.

Programes relacionats

Curs en Environmental Justice: Origins, Theory, Issues and Movements
Curs en Methodological Applications for Action-Research
Curs en Political Ecology and Degrowth Economics
Curs en Professional skills in Environmental Justice and Degrowth
Curs en Theoretical and Conceptual Foundations of Degrowth
Curs en Transformations

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

El programa es centra en competències teòriques, metodològiques i també pràctiques i professionals
- Treballar amb conceptes clau en ecologia política, decreixement i economia alternativa; com ara la teoria dels béns comuns, el metabolisme social, les cures, les alternatives al desenvolupament, la desmaterialització, les fronteres d'extracció de recursos o el producte intern brut.
- Aplicar diferents eines metodològiques tant qualitatives com quantitatives per l'anàlisi rigorosa de problemes ambientals i socials per dur a terme projectes d'investigació participativa i investigació-acció.
- Ser capaç d'identificar les necessitats de recerca, formular les preguntes de recerca i identificar les eines metodològiques i la informació necessària per dur a terme investigació-acció
- Saber identificar les necessitats i planejar els passos per establir una demanda o una campanya contra una agència o companyia contaminant
- Identificar buits i iniciar un negoci sense ànim de lucre o cooperatiu que cobreixi necessitats humanes reals i creï valor social.
- Realitzar una campanya de comunicació utilitzant xarxes socials i sabrà com dirigir-se als periodistes i comunicar investigacions complexes.

Competències transversals

- Comunicar coneixements i investigacions a audiències especialitzades i no especialitzades.
- Treballar en equip tant en el mateix camp com en un context interdisciplinaris, i desenvolupar actituds i habilitats per a la participació i la col.laboració en un equip d'investigació o organitzacions
- Escriure diferents tipus de textos; de treballs acadèmics a informes de polítiques, premsa, blocs o consultories.
- Utilitzar dinàmiques de grup i altres habilitats de facilitació grupal per a poder facilitar processos participatius, reunions i presentacions.

Títol que s'obté

Master's Degree in Political Ecology. Degrowth and Environmental Justice

Vols rebre més informació?