Continguts

La docència del màster es distribueix en dos anys, a raó de 60 crèdits per any. El pla d'estudis s'estructura en dos itineraris optatius: Química Fina i Polímers amb alguns mòduls teòrics comuns i altres específics de cada itinerari, i un conjunt de mòdus experimentals comuns.

L'estudiant cursarà dos mòduls obligatoris. En cada itinerari l'alumne cursarà dos mòduls de 6 ECTS cadascun.

S'han programat tres mòduls pràctics per un global de 81 crèdits. Aquests es cursaran entre el primer i segon any de màster a l'empresa col.laboradora. En aquests mòduls es fa èmfasi en les guies de treball en els laboratoris, en l'aplicació dels coneixements teòrics assimilats en les quatre assignatures cursades prèviament i en la correcta aplicació de les normes de seguretat, que ha de ser present en tota empresa química independentment del sector al que pertanyi.

Al llarg del segon any es cursarà, també a l'empresa, el Treball Fi de Màster (15 ECTS), que comportarà la redacció d'una memòria i la defensa davant d’un tribunal.

Assignatura Crèdits Caràcter

Aspectes Generals de la Indústria Química

6 ECTS

Obligatòria

Tècniques Instrumentals

6 ECTS

Obligatòria

Indústria Química d'Especialitats

6 ECTS

Optativa

Indústria Farmacèutica

6 ECTS

Optativa

Fonaments i Preparació dels Polímers

6 ECTS

Optativa

Propietats Aplicacions i Tècniques de Carecterització dels Polímers

6 ECTS

Optativa

Pràctiques Experimentals Curriculars I

30 ECTS

Obligatòria

Pràctiques Experimentals Curriculars II

30 ECTS

Obligatòria

Pràctiques Experimentals Curriculars III

21 ECTS

Obligatòria

Treball Fi de Màster

15 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Proporcionar als estudiants uns coneixements teòrico-pràctics adreçats a la indústria química (de química fina o de polímers), fent èmfasi en la seva vessant més experimental.
- Demostrar coneixements dels conceptes, principis, teories i fets fonamentals de l'àrea de la química fina o dels polímers.
- Aplicar aquest coneixements a la comprensió i resolució de problemes de naturalesa quantitativa o qualitativa en els diferents àmbits industrials i de recerca en el camp de la química fina i dels polímers.
- Realitzar treballs de síntesi i anàlisi de tipus químic relacionats amb els camps de la química fina o dels polímers.
- Manipular amb seguretat els productes químics.
- Interpretar i relacionar les dades obtingudes en els seus experiments de laboratori per identificar el seu significat i relacionar-los amb les teories científiques apropiades.
- Reconèixer i analitzar problemes químics i donar respostes o proposar estudis adreçats a la seva solució.
- Analitzar i descriure les dades obtingudes en el seu treball experimental, extreure conclusions i transmetre aquests resultats de forma escrita i oral.

Competències transversals

Competències instrumentals:
- Organitzar el temps i el treball.
- Buscar informació en la literatura científica utilitzant les eines actuals més adients. Seleccionar aquesta informació i utilitzar-la per a resoldre problemes específics.
- Millorar la capacitat de comprensió de la llengua anglesa.
- Desenvolupar la capacitat de síntesi i d'exposició dels resultats experimentals obtinguts.

Competències interpersonals:
- Treballar en un equip multidisciplinari.
- Millorar la resiliència i l'adaptació a un entorn laboral.
- Comunicar-se amb especialistes de la pròpia àrea i d'altres àrees relacionades.
- Demostrar una actitud de respecte a les opinions, valors, comportament i actitud dels altres.

Títol que s'obté

Màster en Química Fina i Polímers

Vols rebre més informació?