Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments en l'anàlisi i la gestió en salut internacional i cooperació

10 ECTS

Obligatòria

Abordatge de les patologies i mètodes d'estudi en salut internacional

10 ECTS

Obligatòria

Projectes, models i gestions en cooperació

6 ECTS

Obligatòria

Problemes de salut internacional i cooperació

9 ECTS

Obligatòria

Planificació, prevenció i control de la salut

9 ECTS

Obligatòria

Mètodes i eines d'estudi i anàlisis en salut internacional

6 ECTS

Obligatòria

Pràctiques tutoritzades en projectes o centres

9 ECTS

Obligatòria

Treball fi de Màster

6 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Saber analitzar el sector de la salut en un context social i polític de pobresa i per pensar les avantatges i inconvenients de diferents models d'organització sanitària.
- Poder identificar una situació de necessitat de salut, saber planificar una intervenció, poder redactar un projecte de salut, saber avaluar un projecte de salut.
- Saber utilitzar les eines de vigilància i control en salut pública i poder resoldre els problemes i les gestions de emergències i crisis en la salut de les comunitats.
- Poder realitzar les tasques de prevenció i control en salut pre i post viatge i la base formativa i pràctica per poder actuar davant les patologies importades i malalties emergents.
- Discernir entre la clínica, el diagnòstic i el tractament de les patologies infeccioses i parasitàries amb més prevalença en adults, així com l'abordatge de les patologies que afecten de forma crònica i no infecciosa a determinades persones als països de baixa renda.
- Identificar les patologies dermatològiques, la seva clínica, procediments de diagnòstic i el tractament més adient tenint en compte els recursos disponibles.
- Saber aplicar les diferents polítiques i estratègies de salut infantil i poder actuar en intervencions a l'àmbit de la salut comunitària i l'atenció primària de salut adreçada al infant.
- Saber emprar les diferents tècniques bàsiques de diagnòstic en laboratori, adaptades a un centre de salut en països de recursos sanitaris limitats.
- Saber fer un diagnòstic de salut mental des de una visió multidisciplinar, psicosocial i comunitària i saber fer servir les eines bàsiques per la programació d'una actuació en salut mental.
- Aplicar les metodologies educatives per la formació i la promoció de la salut en comunitats vulnerables i en àmbits com la salut sexual i reproductiva i atenció als problemes de gènere.
- Utilitzar les normes i protocols que garanteixin la realització de les tasques professionals en condicions de seguretat-Habilitar per sensibilitzar i informar sobre els problemes de salut i la seva relació amb la pobresa, les seves causes i les possibles solucions.
- Emprar adequadament l'anàlisi estadístic, les metodologies epidemiològiques i els mètodes qualitatius d'investigació per poder esbrinar les causes dels problemes de salut i actuar en conseqüència.
- Saber discriminar formes d'actuació adients en situacions d'emergència i catàstrofes, per tal de poder avaluar els recursos disponibles i les necessitats de la població.

Competències transversals

- Treballar en equips multidisciplinars en entorns socials i culturals diversos i complexes i en el reconeixement de la diversitat i la multiculturalitat.
- Utilizar la capacitat crítica per aprendre de forma colaborativa, amb la finalitat d'ensenyar.
- Desenvolupar l'autoevaluació en la pràctica pròpia, per identificar els errors, i modificar−la en conseqüència.
- Fomentar el respecte i la salvaguarda de la dignitat humana en qualsevol àmbit.
- Potenciar el seu compromís ètic i social com a base pel desenvolupament d'una actitut respectuosa amb totes les formes culturals, la pau i el mitja ambient.
- Desenvolupar l'anàlisi i la síntesi de situacions complexes.
- Augmentar la capacitat de comunicar-se en entorns multiculturals diversos.
- Enriquir sobre els vincles del camp d'estudi amb les disciplines relacionades en tractar−se d'un àmbit multidisciplinar.
- Afavorir el bon criteri a l'hora de discernir que accions son positives i quines s'han de reconduir.
- Aprofundir en el coneixement de la professió i dels contextos polítics, econòmics, socials i culturals en el que es desenvoluparà l'activitat professional.
- Aplicar els coneixements a la pràctica d'una forma responsable i consensuada.
- Fomentar la iniciativa i la autonomia dels professionals en situacions precàries, conflictes o catàstrofes.
- Generar noves idees (imaginació, creativitat, originalitat).
- Afavorir l'adaptació a noves situacions i entorns.
- Enriquir el tracte interpersonal en contexts multiculturals diversos i complexes.
- Comprendre la necessitat per aprendre altres llengües.
- Treballar amb una visió holítica de les seves implicacions.
- Desenvolupar la seva capacitat en la presa de decisions.
- Mantenir discussions en grup i a consensuar una posició comuna davant temes controvertits.

Títol que s'obté

Màster en Salut Internacional i Cooperació.
Certificat d'aprofitament del curs Formació Bàsica en Salut Internacional i Cooperació.

Vols rebre més informació?