Assignatura Crèdits Caràcter

Patologies cornials

10 ECTS

Obligatòria

Defectes refractius i tractament

10 ECTS

Obligatòria

Cristal.lí: malformacions i opacitats

15 ECTS

Obligatòria

Glaucoma

15 ECTS

Obligatòria

Complicacions vitreoretinianes en la cirurgia del segment anterior

10 ECTS

Obligatòria

Implants artificials. Inflamacions i infeccions en el segment anterior

10 ECTS

Obligatòria

Treball de fi de màster

10 ECTS

Obligatòria

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

- Adquirir habilitats en proves bàsiques i de diagnòstic de patologies corneals i del cristal·li:.opacitats i malformacions. Reconèixer els seus estats evolutius Implants artificials
- Adquirir habilitats en proves bàsiques i de diagnòstic de patologies corneals i del cristal·li: infeccioses, immunològiques, distròfies , malalties congènites, etc. Reconèixer els seus estats evolutius
- Adquirir habilitats en biometria, sensibilitat al contrast i proves de funció macular. Topografia. Biometria en situacions especials i lents intraoculars
- Aplicar tractaments mèdics i quirúrgics: facoemulsificació, cirurgia de la cataracta en casos especials: retinopatia diabètica, indicacions i contraindicacions
- Adquirir coneixements i habilitats en els mètodes d'avaluació de la qualitat òptica
- Reconèixer els estats evolutius de Uveïtis. Síndrome de pseudoexfoliació. Grans ametropies des del punt de vista clínic. Tractaments mèdics i quirúrgics
- Reconèixer els estats evolutius de complicacions del segmento posterior. Endoftalmitis. Desprendimiento de retina. Tractaments mèdics i quirúrgics
- Diagnosticar i tractar glaucoma, neuropatia òptica glaucomatosa. Anatomia i fisiologia de l'angle camerular, cos ciliar, dinàmica i vias de eliminació de l'humor acuos. Pressió intra-ocular, mètode de quantificació.
- Adquirir coneixements en el desenvolupament d'estudis clínics i presentació de resultats a sessions clíniques, congressos, etc
- Aquest curs habilita a l'alumne mitjançant coneixements específics i de cirurgia al diagnòstic i tractament de malalties del Segment Anterior

Competències transversals

- Experiència en recollida d'informació per publicacions en revistes especialitzades

- Experiència en el desenvolupament d'estudis clínics, treballs de recerca

- Experiència en la preparació de presentacions a congressos nacionals i internacionals

- Adquirir habilitats per el tractament i redacció de la informació per publicacions, articles de revistes especialitzades,capítol de llibre i traducció de presentacions

- Adquirir habilitats en comunicació oral de coneixements en presentacions, sessions clíniques i defensa de resultats.

- Realitzar treball en equip en combinació amb altres subespecialitats mèdiques i de probes complementàries

Títol que s'obté

Màster en Segment Anterior

Vols rebre més informació?