Màster en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial

Si vols especialitzar-te en traducció jurídica i interpretació judicial amb la combinació anglès-espanyol, aquest màster t'ofereix un programa amb més de 20 anys d'experiència

Mòdul 1. Traducció jurídica

Assignatura Crèdits Caràcter

Fonaments teòrics de la traducció jurídica I: Introducció a la traducció jurídica i a l’ordenament jurídic espanyol

10 ECTS

Obligatòria

Fonaments teòrics de la traducció jurídica II: introducció al dret comparat i anglosaxó

6 ECTS

Obligatòria

Fonaments pràctics de la traducció jurídica I: Traducció de documents de l’àmbit comunitari i internacional i del Dret de família i successions

10 ECTS

Obligatòria

Fonaments pràctics de la traducció jurídica II: Traducció de documents de propietat i contractes, dret mercantil i patents

10 ECTS

Obligatòria

Mòdul 2. Formació continuada de interpretació judicial

Assignatura Crèdits Caràcter

Introducció i fonaments del Dret per a la interpretació judicial i aspectes fonamentals de la interpretació judicial

9 ECTS

Obligatòria

Tècniques i pràctica de la interpretació judicial

9 ECTS

Obligatòria

Mòdul 3. Treball de recerca

Assignatura Crèdits Caràcter

Treball Fi de Màster

6 ECTS

Obligatòria

Itineraris

El màster en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial inclou el diploma de postgrau en Traducció Jurídica.

Programes relacionats

Postgrau en Traducció Jurídica

Competències bàsiques

- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees.

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

- Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències específiques

Capacitat de:
- Traduir i revisar textos jurídics de la llengua B a la llengua A, tenint en compte el client i el destinatari.
- Comunicació escrita en l'àmbit de la llengua d'especialitat jurídica: redactar traduccions adequades, tenint en compte la situació comunicativa.
- Anàlisis i de síntesi textual: conèixer els diferents gèneres textuals de la traducció jurídica i les seves característiques. Millorar la capacitat de comprensió dels textos jurídics.
- Coneixement dels aspectes econòmics i professionals del mercat.
- Interpretar eficaçment en l'àmbit judicial a Catalunya tenint en compte la situació comunicativa: dominar les tècniques necessàries per a la interpretació judicial (presa de notes, memòria, xiuxiueig, gestió de la conversa, etc.).
- Preparar encàrrecs: saber documentar-se i cercar la terminologia específica de l'àmbit.
- Conèixer el funcionament dels organismes en l'estructura judicial (jutjats, fiscalies, audiència provincial, etc.).
- Conèixer i posar en pràctica els codis deontològics de la professió de l'intèrpret judicial.
- Conèixer les bases teòriques d'aquesta disciplina i l'evolució històrica de la professió tant a nivell nacional com internacional.
- Anàlisis d'una o de diverses situacions reals de traducció jurídica i interpretació judicial des d'una perspectiva múltiple.
- Recopilar documentació específica per a elaborar un treball de recerca en l'àmbit jurídic o judicial.

Competències transversals

- Documentar-se, conèixer eines i recursos documentals i saber documentar-se segons els encàrrecs.
- Gestionar terminologia i informació específica dels àmbits d'estudi.
- Gestió de la informació
- Saber treballar en equip i interactuar amb els diferents subjectes implicats en els encàrrecs de traducció o d'interpretació.
- Aprendre de manera autònoma i continua.
- Saber organitzar-se, planificar-se i prendre decisions en enfrontar-se als encàrrecs de diferents tasques.
- Organització i planificació
- Motivació per la qualitat, buscar la qualitat en les tasques que es duguin a terme.
- Defensar i argumentar els avantatges de la traducció i interpretació professionals.
- Aplicar una metodologia empírica i rigorosa en les tasques de recerca que s'encarreguin.
- Adaptació a noves situacions: ésser capaç de reaccionar davant de la diversitat de situacions que es poden donar en l'àmbit de la interpretació.
- Reconèixer i d'expressar els propis sentiments.
- Habilitats crítiques i d'autocrítica: ésser capaç d'autoavaluar-se seguint uns criteris objectius.
- Conèixer les eines i recursos documentals a l'abast de l'intèrpret.
- Defensar i argumentar els avantatges de la comunicació mediada amb un intèrpret professional.
- Capacitat d’aplicació d’una metodologia empírica per a l'elaboració d’un treball de recerca.

Títol que s'obté

Màster en Traducció Jurídica i Interpretació Judicial


Diploma de postgrau en Traducció Jurídica (Opció lingüística segons idioma escollit)

Vols rebre més informació?