Definició i objectius


 

AVANTATGES

  Acollir persones amb formació universitària ja finalitzada amb èxit.

  Competències garantides per una universitat líder a nivell internacional.

  Vincle formatiu entre la persona i l'empresa/institució.

  Possibilitat d'incorporació laboral posterior.

 
CONDICIONS

  Persones titulades universitàries joves i desocupades.

  Que tinguin menys de 3 mesos d'experiència professional.

  Pràctiques d'entre 3 i 9 mesos, a mitja jornada o jornada completa.

  Aportació econòmica a partir de 6 €/hora a càrrec de l'empresa/institució.


Les pràctiques no laborals per a persones titulades són una tipologia de pràctiques regulades en el Reial Decret 1543/2011 i que tenen per objectiu que les persones joves amb qualificació acadèmica, però amb nul·la o escassa experiència professional relacionada amb aquesta qualificació, assoleixin la seva inserció laboral.

Amb aquest mateix objectiu, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) han signat un conveni de col·laboració per impulsar el desenvolupament professional, la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral de qualitat de les persones joves titulades en aquesta Universitat mitjançant la realització de pràctiques no laborals en empreses o institucions.

Estan destinades a persones joves titulades a la UAB, desocupades i inscrites a les oficines del SOC com a demandats d’ocupació, d’entre 18 i 25 anys (o d’entre 18 i 30 anys en el supòsit que la persona jove estigui inscrita en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil).

En finalitzar les pràctiques, l'empresa o institució, amb el vistiplau de la UAB i del SOC, emetrà un certificat per a la persona jove participant a les pràctiques no laborals on constaran totes les dades i accions relatives a aquestes. A més, l’estada podrà culminar en la contractació laboral de les persones joves per part de les organitzacions on s'hagin desenvolupat.